Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Kritéria hodnotenia

Súťažiaci kandidáti sú odbornou porotou  hodnotení na základe:

  • písomného prejavu vo forme referátu (obsah a forma) - dištančné kolo
  • osobnej prezentácie témy a obhajoby práce - prezenčné kolo
Písomná časť - dištančné kolo
1. Obsahové spracovanie témy 30 %
Hodnotené bude spracovanie témy, relevantnosť obsiahnutých informácií. Posudzované budú jednotlivé návrhy riešenia zadanej témy. Ich aplikácia do praxe, príp. využiteľnosť.
2. Konkrétne využitie osobných schopností a zručností, vedomostí a poznatkov v práci 30 %

V tejto časti bude odborná porota posudzovať, v akej miere ste vychádzali z teórie, vlastných skúseností, ktoré popíšete v práci, a z poznatkov z rôznych druhov literatúry a iných zdrojov, ktoré sú vo vašej práci spomenuté.

3. Kreativita a inovatívnosť 30 %

V práci bude posudzovaná aj kreativita ponúknutého riešenia. Riešenie by malo byť inovatívne a malo by ponúknuť iný pohľad na zadanú tému ako je pohľad všeobecne zaužívaný.

4. Grafická úprava 10 %
Práca má byť napísaná vo forme referátu. Referát musí byť písaný na počítači, v slovenskom jazyku, v rozsahu max. 5 strán (bez titulného listu). 
Osobná prezentácia - prezenčné kolo
1. Zvládnutie témy 50 %
Vaša ústna prezentácia a obhajoba práce by nemala byť len faktografickým sumárom toho, čo ste už uviedli v písomnej forme. Členov poroty bude iste zaujímať aj Váš osobný názor ako autorov práce a váš postoj k danému riešeniu. Mali by ste vedieť obhájiť vaše riešenia a vecne argumentovať, prečo a ako ste dospeli práve k tomuto riešeniu.
2. Presvedčenie publika o osobnostných kvalitách 30 %
Pri ústnej obhajobe práce bude porota zohľadňovať Vašu schopnosť pohotovo reagovať na jej otázky, to ako komunikujete s poslucháčmi, ako ich dokážete presvedčiť, či viete argumentovať, presadiť svoj názor, ale i rešpektovať odlišné názory. Porota zohľadní aj Vašu schopnosť využívať empatiu a intuíciu, ale i manažovať svoj čas (na prezentáciu máte vyhradených max. 5 minút).
3. Vystupovanie a imidž  10 % 
4. Využitie podporných prezentačných materiálov 10 % 

Odborná porota bude klásť pri Vašom hodnotení dôraz aj na využitie prezentačných pomôcok. Nezanedbajte preto ani túto časť Vašej prípravy. Pri svojej prezentácii môžete používať rôzne vizuálne pomôcky - grafy, videá, obrázky, atď.