Záväzné pravidlá pre účastníkov

Záväzné pravidlá, ktoré musia dodržiavať všetky súťažné tímy

  • JA Veľtrh podnikateľských talentov je predajný. To znamená, že JA Firmy, ktoré v čase konania veľtrhu ešte nebudú mať uzatvorenú činnosť (zlikvidovanú firmu), môžu na veľtrhu predávať SVOJE výrobky a služby. Všetky výrobky teda musia byť originálne vyrobené prezentujúcou JA Firmou, nie je možné len sprostredkovávať predaj produktov iného výrobcu.
  • Každý predávaný výrobok musí byť povinne označený názvom JA Firmy, adresou jej sídla, logom a cenou.
  • Predaj sa musí realizovať na základe príjmových pokladničných dokladov. Nezabudnite si so sebou vziať čisté príjmové pokladničné doklady. Ak organizátor zistí, že niekomu nebol vydaný pokladničný doklad, má právo JA Firmu diskvalifikovať!
  • V prípade predaja potravín, vlastnoručne vyrobených JA Firmou, ako napríklad perníkov, je podmienkou, aby tieto produkty boli jednotlivo balené a aspoň jeden z prezentujúcich členov JA Firmy (poverený predajom potravín) sa musí vedieť preukázať platným zdravotným preukazom.
  • Nie je možný žiadny predaj voľných potravín ani príprava jedál, či nápojov (ako napríklad, výroba pukancov, ponuka miešaných nápojov a podobne).
  • Predaj produktov sa môže uskutočniť len v obchodnom centre, v priestoroch výstavných stánkov. Nie je možný žiadny voľný osobný predaj, ani mimo obchodného centra.
  • Každú JA Firmu môže na veľtrhu reprezentovať maximálne 5 jej členov, ktorými by mali byť členovia manažmentu. Nie je to však podmienkou. Medzi piatich členov súťažného tímu patria aj maskoti a iní propagátori.
  • Každá JA Firma si musí na veľtrh priniesť správu o činnosti. Ak firma ukončila svoju činnosť už pred veľtrhom, bude touto správou výročná správa, ak nie, treba vypracovať priebežnú hodnotiacu správu podobnú výročnej, v ktorej bude uvedené, aké má JA Firma doterajšie výsledky (vo finančnom i slovnom vyjadrení), aké ciele už splnila, a ktoré jej ešte zostávajú.
  • Prezentácia JA Firmy je možná len v priestore výstavného stánku, čo vylučuje lepenie, vyvesovanie plagátov, nálepiek v priestoroch obchodného centra a pod. Ak sa rozhodnete pre iné formy prezentácie, napríklad rozdávanie letákov, maskot a podobne, prosím, zvážte vhodnú formu aj mieru tejto propagácie tak, aby bola pre zákazníkov lákavá, nie obťažujúca.
  • Súčasťou pravidiel súťaže je podmienka, že nebude akceptované balenie výstavných stánkov pred ukončením veľtrhu. Zaslanou prihláškou súhlasíte s účasťou na súťaži v stanovenom termíne a čase.